ПОЛОЖЕННЯ Про структуру та порядок призначення спеціальних та укорочених позивних сигналів аматорським радіостанціям в Україні

ПОЛОЖЕННЯ Про структуру та порядок призначення спеціальних та укорочених позивних сигналів аматорським радіостанціям в Україні

“ ЗАТВЕРДЖУЮ”

НАЧАЛЬНИК УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

ЦЕНТРУ РАДІОЧАСТОТ ТА НАГЛЯДУ ЗА ЗВ’ЯЗКОМ

Київ-2004

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Положення “Про структуру та порядок призначення спеціальних та укорочених позивних сигналів аматорським радіостанціям в Україні” розроблено у відповідності із статтею 9.10. Регламенту аматорського радіозв’язку України і визначає:

 • порядок роботи та взаємодії Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв’язком (далі за текстом Центр “Укрчастотнагляд”), функціональних підрозділів Ліги радіоаматорів України (далі за тестом ЛРУ) із призначення вказаних дозволів;
 • структуру спеціальних позивних сигналів (далі за текстом СПС) і укорочених позивних сигналів (далі за текстом УПС) аматорських радіостанцій (далі за текстом АРС) в Україні;
 • порядок отримання дозволу на використання СПС і УПС;
 • порядок контролю за використанням СПС та УПС.

1.2.СПС та УПС АРС в Україні призначаються з метою:

 • привернення уваги українських та закордонних радіоаматорів до видатних подій, ювілеїв та заходів, які відзначаються в Україні;
 • сприяння роботі АРС, які забезпечують проведення наукових, спортивних та інших експедицій;
 • досягнення високих спортивних результатів в міжнародних змаганнях із радіозв'язку.

1.3.СПС призначаються Центром "Укрчастотнагляд" за поданням Виконкому Ліги радіоаматорів України з урахуванням “Критеріїв призначення СПС”. Указані Критерії розробляються Виконкомом ЛРУ за погодженням із Центром “Укрчастотнагляд”.

1.4.СПС та УПС АРС в Україні призначаються із серії позивних сигналів, виділених Службі аматорського радіозв'язку в Україні згідно з вимогами Регламенту радіозв'язку міжнародного союзу електрозв’язку.

1.5.СПС та УПС призначаються тільки Українським індивідуальним та колективним АРС першої категорії для використання їх на протязі певного періоду часу, який обумовлюється в кожному конкретному випадку, але не більше одного календарного року (за винятком наукових експедицій в Антарктику, а також тривалих науково-спортивних заходів за межами України).

1.6.СПС серії ЕМ1 призначаються АРС для роботи в складі українських наукових експедицій в Антарктику.

1.7.СПС серії ЕМ5 призначаються тільки для відзначення заходів, що проводяться під егідою ЛРУ.

СПС ЕМ5НQ належить штаб-квартирі ЛРУ і може використовуватись для щорічної участі команди ЛРУ в ІАRU Сhampionship.

СПС ЕМ5U належить Центральному радіоклубу ТСО України.

СПС EM0U належить колективній аматорської радіостанції Центру “Укрчастотнагляд”

1.8.СПС для участі в міжнародних змаганнях із радіозв'язку на коротких хвилях можуть бути призначені АРС у відповідності з рейтингом, визначеним на підставі Положення Українського контест-клубу. Кандидатами на присвоєння СПС є індивідуальні АРС, які зайняли за попередній рік 1-10 місця та колективні АРС, які зайняли 1-3 місця у вказаному рейтингу. Дані СПС призначаються тільки для використання в міжнародних змаганнях.

В поточному році одній і тій же АРС для участі в міжнародних змаганнях може бути призначений тільки один СПС для використання з постійного місця розташування АРС.

СПС для участі в міжнародних змаганнях призначаються за клопотанням Виконкому ЛРУ.

1.9.УПС призначаються регіональним підрозділом ДІЕ України за поданням обласних відділень ЛРУ тільки для участі в міжнародних змаганнях із радіозв'язку на КХ та УКХ хвилях із серії префіксів: UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ.

Остаточне рішення в кожному конкретному випадку приймається регіональним підрозділом ДІЕ України.

УПС призначається тільки для його використання з території того регіону, до якого він належить, або з іншої території України після попереднього узгодження з регіональною ДІЕ, на територію якої здійснюється перенесення АРС. Місцевим регіональним підрозділам ДІЕ України забороняється призначати УПС радіостанціям, зареєстрованим в інших регіонах.

1.10. Для призначення СПС та УПС можуть бути рекомендовані АРС, які на протязі попередніх 24-х місяців не допустили порушень Регламенту аматорського радіозв'язку України, Положень та Правил про змагання з радіозв'язку.

1.11. Повторне використання раніше призначених СПС та УПС для участі в змаганнях іншими заявниками допускається не раніше ніж через п'ять років із моменту останнього терміну використання даного позивного сигналу.

1.12. Наступний СПС або УПС для участі в змаганнях може бути призначений тій же АРС не раніше ніж через п'ять років із моменту початку використання попереднього.

1.13. Одній і тій же АРС на протязі поточного року може бути призначено як СПС так і УПС.

2. СТРУКТУРА СПС ТА УПС.

2.1.СПС мають наступну структуру:

 • префікс: дві букви ( ЕМ, ЕN, ЕО ) та одна або декілька цифр;
 • суфікс: одна, дві, три або чотири букви.

2.1.1. Використання в СПС двох та більше цифр допускається лише у випадку відзначення значних ювілейних дат. Перша буква суфікса СПС повинна відповідати першій букві (ознаці області) для постійних позивних сигналів АРС в Україні. Чотири букви в суфіксі СПС можуть використовуватись тільки у випадку використання абревіатури назв (ІАRU, АRDF тощо).

2.1.2. Для колективних АРС у складі українських наукових експедицій в Антарктику призначаються СПС із серії ЕМ1А - ЕМ1Z.

Власникам індивідуальних АРС в складі українських наукових експедицій в Антарктику за їх бажанням можуть призначатись СПС із серії ЕМ1АА - ЕМ1ZZ, ЕМ1ААА – ЕМ1ZZZ або з додаванням перед власним позивним сигналом через дріб префікса ЕМ1.

2.2.УПС мають наступну структуру:

 • префікс: дві букви (UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ) і одна цифра (1-0);
 • суфікс: одна буква, що відповідає першій букві (ознаці області) для постійних позивних сигналів АРС в Україні.

3. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ СПС.

3.1.Для отримання дозволу на використання СПС власник АРС не пізніше ніж за 90 днів до початку його використання подає до Виконкому ЛРУ (на адресу відповідального за оформлення СПС) наступні документи:

 • заяву про призначення СПС;
 • клопотання обласного (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь) відділення ЛРУ (Виконкому ЛРУ для заходів під егідою ЛРУ) по суті заяви.

3.1.1. Заява про призначення СПС повинна містити в собі наступну інформацію:

 • прізвище, ім'я, по батькові власника (начальника) АРС, що буде використовувати СПС;
 • постійний позивний сигнал, категорія АРС та номер дозволу на право її експлуатації;
 • повну постійну поштову адресу та назву засновника (для колективної АРС);
 • обгрунтування необхідності використання СПС із зазначенням бажаного СПС;
 • місцезнаходження (або маршрут) радіостанції і термін використання СПС;
 • зобов'язання про 100 % розсилання відповідних QSL-листівок на протязі 365 днів із моменту закінчення конкретного заходу;
 • відомості про СПС та УПС, що використовувались або використовуються в даний час заявником;
 • зайняте місце АРС заявника в рейтингу UСС за попередній рік (тільки для участі в змаганнях).

3.1.2. При проведенні радіоаматорської експедиції або для участі команд в “Польових днях” СПС може бути оформлений на ім’я власника АРС, відповідального за проведення даного заходу. В цьому випадку додатково до п. 3.1. подається список учасників експедиції (команди) за підписом відповідального з указівкою індивідуальних позивних сигналів учасників.

3.2.При необхідності Виконком ЛРУ може запросити додаткову інформацію в обласному (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь) відділенні ЛРУ, Українському контест клубі, КХ-комітеті, УКХ-комітеті ЛРУ.

3.3.Відповідальний за оформлення СПС по мірі надходження заяв, при необхідності, інформує про це відповідний комітет ЛРУ.

3.4.Виконком ЛРУ інформує заявника та відповідне відділення ЛРУ про прийняте рішення. В разі прийняття позитивного рішення Виконком ЛРУ не пізніше ніж за 60 днів до початку використання СПС подає відповідне клопотання до Центру “Укрчастотнагляд”.

3.5.Не пізніше ніж за 30 днів до початку використання СПС "Укрчастотнагляд" повідомляє заявника, Виконком ЛРУ та регіональний підрозділ ДІЕ України про прийняте рішення.

3.6.Використання СПС ЕМ5НQ аматорськими радіостанціями України здійснюється на підставі дозволів Центру “Укрчастотнагляд”. Дозволи оформлюються за клопотанням Виконкому ЛРУ. Клопотання оформлюється у вигляді списку учасників команди з додаванням усіх необхідних даних для оформлення вказаного СПС.

3.7.Оформлення дозволу на використання колективної АРС у складі Української наукової експедиції в Антарктику проводиться на загальних підставах ( згідно з вимогами Регламенту аматорського радіозв’язку в Україні).

3.8.Для отримання тимчасової ліцензії на право експлуатації індивідуальної АРС в складі українських наукових експедицій в Антарктику її власник подає до Центру "Укрчастотнагляд" наступні документи:

 • заяву про призначення бажаного СПС із серії ЕМ1;
 • копію дозволу на право експлуатації АРС;
 • довідку про зарахування заявника до складу української наукової експедиції в Антарктику.

Центр "Укрчастотнагляд" розглядає подані документи і не пізніше ніж за 30 днів до початку використання СПС дає відповідь заявнику про прийняте рішення.

3.9.Оформлення дозволу на повторне використання одного й того ж СПС здійснюється у відповідності з даним Положенням.

4. ПОРЯДОК
ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВИКОРИСТАННЯ УПС.

4.1.Для отримання дозволу на право використання УПС необхідно не пізніше ніж за 60 днів до початку його використання подати в регіональний підрозділ ДІЕ України документи згідно з п.3.1. даного Положення.

4.2.Регіональний підрозділ ДІЕ України на протязі 30 днів розглядає подані документи і дає відповідь заявнику та обласному (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь) відділенню ЛРУ про прийняте рішення.

4.3.Оформлення дозволу на повторне використання одного й того ж УПС здійснюється у відповідності з даним Положенням.

5. КОНТРОЛЬ

ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИКОРИСТАННЯ СПС ТА УПС.

5.1.Контроль за використанням СПС та УПС покладається на Центр “Укрчастотнагляд”, регіональні підрозділи ДІЕ України та обласні відділення ЛРУ.

5.2.Виконком ЛРУ веде облік призначених СПС та УПС. Обласні (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь) відділення ЛРУ зобов'язані в 10-ти денний строк подати інформацію у Виконком ЛРУ про призначені УПС.

5.3.АРС може бути позбавлена права на використання СПС та УПС до завершення строку його дії, якщо в цей період станцією були допущені порушення Регламенту аматорського радіозв'язку в Україні, Правил та Положень про змагання з радіозв'язку.

5.4.АРС позбавляється права на одержання СПС або УПС на термін від одного до п'яти років:

 • за подання у Виконком ЛРУ, обласне (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь) відділення ЛРУ відомостей, що не відповідають дійсності;
 • за порушення вимог п.5.3 даного Положення;
 • за незабезпечення розсилання відповідних QSL- листівок за проведені зв'язки.

Рішення з цього приводу приймається Центром “Укрчаcтотнагляд” на підставі даних об’єктивного радіоконтролю за роботою мереж аматорського радіозв’язку або на підставі клопотання функціональних підрозділів ЛРУ.

5.5. Використання СПС та УПС дозволяється не раніше ніж за годину до початку відповідного заходу.

Критерії
призначення спеціальних позивних сигналів АРС України

Вказані позивні сигнали можуть бути призначені у зв’язку із:

1. Видатними міжнародними подіями та ювілеями, державними святами та офіційно запланованими ювілеями України, що визначаються згідно відповідних Указів, Постанов, Розпоряджень (Президента України, Верховної ради України, Кабінету Міністрів України).

2. Річницями заснування міст та населених пунктів, історичних пам’яток України, наукових і навчальних закладів національного рівня, а також підприємств та організацій різних форм власності, коли річниця кратна 50 рокам.

3. Річницями визволення міст та населених пунктів України від німецько-фашистських загарбників, коли річниця кратна 5 рокам.

4. Річницями заснування радіоаматорських суспільних організацій, клубів та колективних АРС – коли річниця кратна 10 рокам.

5. Експедиціями на острова України, що мають статус за програмою ІОТА.

Рішення по заявам про призначення спеціальних позивних сигналів для заходів, що не ввійшли до п.п. 1-5 приймаються виконкомом Ліги радіоаматорів України окремо.