СТАТУТ ЛIГИ РАДIОАМАТОРIВ УКРАЇНИ

"ЗАРЕЄСТРОВАНО"
Мiнiстерством юстицiї України
3 вересня 1992 р.
Свiдоцтво N 286

"ПОГОДЖЕНО"
Iз змiнами та доповненнями
"27" травня 1999 р

"ПОГОДЖЕНО"
Iз змiнами та доповненнями
"06" червня 2003 р

"ПРИЙНЯТО"
Рiшенням установчої конференцiї
Лiги радiоаматорiв України
Протокол N 1 вiд 21 грудня 1991 р.

iз змiнами та доповненнями,
внесеними рiшенням звiтно-виборчої
конференцiї ЛРУ
Протокол N 5 вiд 6 грудня 1998 р.

iз змiнами та доповненнями,
внесеними рiшенням звiтно-виборчої
конференцiї ЛРУ
Протокол № 1 від 7-8 грудня 2002 р.

 

РОЗДIЛ 1.
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Лiга радiоаматорiв України (скорочено i надалi - ЛРУ, на англiйськiй мовi: Ukrainian Amateur Radio League, скорочено - UARL) є добровiльною всеукраїнською громадською органiзацiєю радiоаматорiв України, яка об'єднує за спiльними iнтересами аматорiв, зацiкавлених в галузi радiо.
Дiяльнiсть ЛРУ поширюється на всю територiю України.
1.2. ЛРУ в своїй дiяльностi керується Конституцiєю України, чинним законодавством та цим Статутом.
1.3. ЛРУ дiє на засадах добровiльностi, рiвноправностi, самоврядування, законностi та гласностi.
1.4. Юридична адреса ЛРУ: 03056, м.Київ, вул.Iндустрiальна 27, ЦСТРК ТСО України.

РОЗДIЛ 2.
ЦIЛI, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ДIЯЛЬНОСТI

2.1. Цiлями ЛРУ є задоволення творчої аматорської некомерцiйної зацiкавленостi своїх членiв в галузi радiо, сприяння розвитку наукової та технiчної творчостi, поширення мiжнародних гуманiтарних зв'язкiв та контактiв, утвердження iдеалiв миру та дружби мiж народами України та свiту.
2.2. ЛРУ ставить перед собою наступнi завдання:
 • сприяння забезпеченню членiв ЛРУ радiоаматорською iнформацiєю, лiтературою, перiодичними виданнями;
 • сприяння розширенню мiжнародних контактiв радiоаматорiв;
 • координацiя дiяльностi обласних (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь), регiональних (з правами обласного), регiональних (без права обласного) вiддiлень, пiдтримка дiяльностi регiональних, мiських та iнших радiоклубiв i об'єднань радiоаматорiв у всiх аспектах аматорської зацiкавленостi в галузi радiо;
 • сприяння розвитку аматорського короткохвильового, ультракороткохвильового, супутникового радiозв'язку, цифрових та iнших видiв радiозв'язку, впровадженню нових видiв радiозв'язку;
 • правова пiдтримка членiв ЛРУ як суб'єктiв Служби аматорського радiозв'язку України;
 • сприяння оволодiнню комп'ютерною грамотою, розвитку швидкiсної телеграфiї та спортивного радiопеленгування, побудовi радiокерованих моделей, пiдтримка iнших видiв радiоаматорства у вiдповiдностi з чинним законодавством;
 • сприяння державним органам України та iнших держав при стихiйних лихах, великих аварiях та iнших надзвичайних ситуацiях, в ходi лiквiдацiї їх наслiдкiв шляхом органiзацiї аварiйного радiозв'язку, в тому числi i з використанням радiоаматорських засобiв.
2.3. Для здiйснення своїх статутних цiлей та завдань ЛРУ у встановленому порядку:
 • органiзує симпозiуми, лекцiї, консультацiї, виставки, ярмарки, школи, курси, змагання, "круглi столи" та iншi заходи;
 • проводить змагання з радiоаматорських видiв радiоспорту (короткохвильового, ультракороткохвильового радiозв'язку, швидкiсної радiотелеграфії, спортивної радiопеленгацiї, багатоборства радистiв та спортивної радiоорiєнтацiї) як в масштабах України, так i мiжнароднi змагання з узгодженням Мiжнародного Союзу радiоаматорiв (IARU);
 • сприяє в питаннях органiзацiї роботи радiоклубiв та об'єднань радiоаматорiв, окремих радiоаматорiв, пiдтримує їх дiяльнiсть у всiх напрямках аматорської зацiкавленостi в галузi радiо;
 • сприяє в конструюваннi, виготовленнi та розмiщеннi виробництва аматорських радiотехнiчних засобiв;
 • здiйснює iнформацiйне забезпечення радiоаматорiв;
 • здiйснює необхiдну господарську та iншу комерцiйну дiяльнiсть шляхом створення госпрозрахункових установ i органiзацiй iз статусом юридичної особи, засновує пiдприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством;
 • взаємодiє в питаннях статутної дiяльностi з державними установами, профспiлковими, молодiжними, творчими, спортивними та iншими громадськими органiзацiями;
 • здiйснює безпосереднi мiжнароднi зв'язки iз закордонними неурядовими органiзацiями радiоаматорiв, з спiввiтчизниками за кордоном;
 • застосовує рiзноманiтнi форми, методи та засоби iнформування, приймає участь в пiдготовцi та навчаннi своїх членiв, штатних працiвникiв ЛРУ, дбає про пiдготовку резерву;
 • репрезентує iнтереси та захищає законнi права своїх членiв в державних, мiжнародних (неурядових) громадських органiзацiях, використовує iншi форми дiяльностi, що не суперечать статутним завданням та чинному законодавству;
 • може бути членом українських та мiжнародних органiзацiй, статути яких не суперечать цiлям дiяльностi ЛРУ;.

РОЗДIЛ 3.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЛРУ

3.1. ЛРУ є юридичною особою.
3.2. ЛРУ має право вiд свого iменi укладати договори, набувати майнових та немайнових прав, бути позивачем та вiдповiдачем в народному, арбiтражному та третейському судах.
3.3. ЛРУ має самостiйний баланс та рахунки, в тому числi i валютний, в установах банкiв.
3.4. ЛРУ згiдно з чинним законодавством володiє, користується та розпоряджається своїм майном у вiдповiдностi iз статутними цiлями та завданнями.
3.5. ЛРУ має право здiйснювати службове листування, телеграфний, телефонний, телетайпний, факсимiльний та комп'ютерний службовий зв'язок з органiзацiями, фiрмами, представниками України в iнших країнах.
3.6. ЛРУ несе вiдповiдальнiсть по своїх зобов'язаннях всiм своїм майном. ЛРУ не несе нiякої вiдповiдальностi по будь-яких зобов'язаннях обласних (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь), регiональних (з правами обласного), регiональних (без права обласного) вiддiлень та iнших структурних одиниць, що створенi в їх рамках.
ЛРУ не несе нiякої вiдповiдальностi по зобов'язаннях держави, рiвно як i держава не несе нiякої вiдповiдальностi по зобов'язаннях ЛРУ.
3.7. На майно ЛРУ може бути накладений арешт або стягування тiльки у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством.
3.8. ЛРУ має печатку, штампи, емблему, вимпели та iншу атрибутику, зразки яких затверджуються Радою ЛРУ. Символiка реєструються у встановленому чинним законодавством порядку.
3.9. Назва ЛРУ та емблема є власнiстю Лiги радiоаматорiв України.
3.10.ЛРУ є членом IARU (International Amateur Radio Union). В своїй дiяльностi ЛРУ дотримується вимог Статуту IARU, керується рiшеннями та рекомендацiями IARU, щорiчно сплачує членськi внескi в IARU в розмiрi, згiдно рiшенням конференцiї IARU, виставленому IARU рахунку (iнвойсу) та щорiчного бюджету ЛРУ за рiшенням конференцiї (Ради) ЛРУ.

РОЗДIЛ 4.
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ ЛРУ

4.1. Членами ЛРУ можуть бути громадяни України незалежно вiд їх нацiональностi, партiйностi, вiросповiдання, якi займаються або мають бажання займатись радiоаматорством в рамках Мiжнародного Союзу радiоаматорiв (IARU) та визнають Статут ЛРУ.
4.2. Прийом в члени ЛРУ проводиться Радами обласних (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь), регiональних (з правами обласного), регiональних (без права обласного) вiддiлень ЛРУ за особистою письмовою заявою.
4.3. Члени ЛРУ стоять на облiку, отримують членський квиток та сплачують щорiчний членський внесок в обласному (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь), регiональному (з правами обласного), регiональному (без права обласного) вiддiленнi ЛРУ.
Ветерани Великої Вiтчизняної вiйни, iнвалiди першої i другої груп та школярi вiд сплати щорiчного членського внеску звiльняються.
4.4. Члени ЛРУ мають право:
 • приймати участь в дiяльностi ЛРУ вiдповiдно до своїх iнтересiв та можливостей;
 • користуватись майном та послугами ЛРУ;
 • обирати та бути обраним до керiвних органiв ЛРУ;
 • об'єднуватись в рамках ЛРУ за iнтересами в клуби, секцiї, тощо;
 • вносити пропозицiї по всiх питаннях дiяльностi структурних пiдроздiлiв та ЛРУ в цiлому i вимагати вiдповiдi по сутi поставлених питань;
 • отримувати iнформацiю про дiяльнiсть ЛРУ;
 • вiльно виходити з ЛРУ за особистою письмовою заявою;
 • використовувати символiку ЛРУ на своїх QSL-листiвках, апаратурi, предметах приватної власностi.
4.5. Члени ЛРУ зобов'язанi:
 • сприяти пiдтриманню авторитету ЛРУ, реалiзацiї завдань та цiлей ЛРУ;
 • дотримуватись вимог Статуту ЛРУ;
 • дотримуватись вимог нормативних документiв, що регламентують роботу операторiв станцiй Служби аматорського радiозв'язку, та норм радiоаматорської етики;
 • виконувати доручення керiвних органiв ЛРУ;
 • своєчасно сплачувати щорiчний членський внесок.
4.6. Порушення вимог Статуту ЛРУ та iнших регламентуючих документiв ЛРУ тягне за собою дисциплiнарну вiдповiдальнiсть члена ЛРУ.
4.7. Рiшення про виключення з членiв ЛРУ приймається Радою ЛРУ, Радами обласних (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь), регiональних (з правами обласного), регiональних (без права обласного) вiддiлень ЛРУ та затверджується загальними зборами (конференцiєю) вiдповiдної органiзацiї.
Член ЛРУ за несплату щорiчного членського внеску на протязi шести та бiльше мiсяцiв без поважних причин рiшенням вiдповiдної Ради виключається з членiв ЛРУ.
Повторний вступ до ЛРУ здiйснюється на загальних пiдставах, але не ранiше нiж через рiк з моменту прийняття рiшення про виключення.
4.8. Колективними членами ЛРУ можуть бути колективи пiдприємств, установ, органiзацiй, учбових закладiв рiзних форм власностi, громадськi органiзацiї, якi пiдтримують радiоаматорство в будь-якiй формi та сприяють розвитку та дiяльностi ЛРУ.
Рiшення з даного приводу приймається Радою ЛРУ за письмовою заявою керiвника юридичної особи та рiшенням керiвного органу.
4.9. Обласнi (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), регiональнi (з правами обласного), регiональнi (без права обласного) вiддiлення ЛРУ та колективнi члени отримують вiд Ради ЛРУ вiдповiдний сертифiкат.
4.10. Громадяни України, iноземнi громадяни та особи без громадянства за надання практичної допомоги ЛРУ, за сприяння розвитку радiоаматорства на Українi, тощо, за рiшенням Ради ЛРУ можуть бути прийнятi почесними членами ЛРУ.
Почесним членам ЛРУ видається вiдповiдний сертифiкат та нагрудний значок.

РОЗДIЛ 5.
СТРУКТУРА ТА КЕРIВНI ОРГАНИ ЛРУ

5.1. ЛРУ дiє на демократичних засадах виборностi та колегiальностi її органiв, їх звiтностi перед членами ЛРУ, самостiйностi структурних одиниць, поєднання iнтересiв ЛРУ в цiлому та окремих її членiв, вiдкритої критики.
5.2. Основним структурним формуванням ЛРУ є обласнi вiддiлення, якi створюються в усiх областях України, Автономнiй Республiцi Крим, м.м. Києвi i Севастополi, регiональнi (з правами обласного) вiддiлення, якi ранiше були створенi в рядi областей України.
Основою обласних (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), регiональних (з правами обласного) вiддiлень є первиннi органiзацiї радiоаматорiв.
5.3. В обласних (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), регiональних (з правами обласного), регiональних (без права обласного) вiддiленнях ЛРУ проводиться основна практична робота по задоволенню iнтересiв радiоаматорiв, реалiзуються цiлi та завдання ЛРУ на мiсцевому рiвнi.
5.4. Рiшення про створення первинної органiзацiї обласного (АР Крим, м.м. Київ та Севастополь) вiддiлення ЛРУ приймається установчими зборами з iнiцiативи не менше як 10-ти радiоаматорiв i затверджується рiшенням Ради ЛРУ.
5.5. Вищим керiвним органом обласного (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), регiонального (з правами обласного), регiонального (без права обласного) вiддiлення ЛРУ є загальнi збори (конференцiя) його членiв, якi проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк.
Обласнi (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), регiональнi (з правами обласного), регiональнi (без права обласного) вiддiлення ЛРУ можуть мати статус юридичної особи у разi їх реєстрацiї згiдно чинного законодавства. Їх статути приймаються керiвними органами обласного (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), регiонального (з правами обласного), регiонального (без права обласного) вiддiлення ЛРУ, затверджуються Радою ЛРУ i не повиннi суперечити Статуту ЛРУ.
5.6. Загальнi збори (конференцiя) обирають Раду обласного (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), регiонального (з правами обласного), регiонального (без права обласного) вiддiлення ЛРУ в складi: голова, заступник голови, скарбник, члени Ради (при необхiдностi) термiном на два роки.
5.7. Обласнi (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), регiональнi (з правами обласного), регiональнi (без права обласного) вiддiлення ЛРУ можуть створювати свої структурнi формування (секцiї, радiоклуби, групи спецiалiстiв, тощо), здiйснювати дiяльнiсть згiдно до своїх планiв, кошторисiв та iнших регламентуючих документiв, самостiйно проводити облiк своїх надходжень та витрат, звiтувати перед своїми членами.
5.8. Вищим керiвним органом ЛРУ є конференцiя ЛРУ, яка скликається не рiдше одного разу на два роки.
Норма представництва на конференцiю ЛРУ встановлюється Радою вiд кожного обласного (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), регiонального (з правами обласного) вiддiлення ЛРУ: три делегати. Два делегати обираються на загальних зборах (конференцiї) вiддiлення ЛРУ, третiм делегатом є голова обласного (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), регiонального (з правами обласного) вiддiлення ЛРУ.
Статус делегата конференцiї ЛРУ отримують члени Виконкому ЛРУ, голови комiтетiв та комiсiй ЛРУ, члени ревiзiйної комiсiї ЛРУ, керiвник бюро обмiну радiоаматорськими листiвками-пiдтвердженнями (QSL-бюро ЛРУ), керiвник офiцiйного друкованого органу ЛРУ, начальник ЦСТРК ТСО України, якщо вони не обранi делегатами вiд обласних (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), регiональних (з правами обласного) вiддiлень ЛРУ.
В роботi конференцiї ЛРУ можуть приймати участь представники колективних членiв ЛРУ (по одному вiд кожного) з правом вирiшального голосу.
Конференцiя ЛРУ є правомочною, якщо в її роботi бере участь не менше 2/3 делегатiв, якi представляють бiльшiсть обласних (АР Крім, м.м. Київ та Севастополь), регіональних (з правами обласного) вiддiлень ЛРУ.
Рiшення конференцiї ЛРУ по питаннях внесення змiн та доповнень до Статуту ЛРУ є чинними, якщо вони прийнятi бiльш нiж 3/4 голосiв присутнiх делегатiв. Рiшення конференцiї ЛРУ по iнших питаннях є чинними, якщо вони прийнятi бiльш нiж половиною голосiв присутнiх делегатiв.
Час проведення наступної конференцiї ЛРУ визначається на попереднiй.
В разi потреби Радою ЛРУ або за вимогою не менше нiж 1/3 вiд загальної кiлькостi iндивiдуальних членiв ЛРУ може бути скликана позачергова конференцiя ЛРУ.
Дата, мiсце проведення, порядок денний та регламент роботи конференцiї ЛРУ визначається Радою ЛРУ i доводиться до вiдома членiв ЛРУ не пiзнiше нiж за мiсяць до початку роботи конференцiї.
Iнформацiя про роботу конференцiї повинна бути вiдкритою для всiх членiв ЛРУ.
5.9. Конференцiя ЛРУ:
 • обговорює найважливiшi питання розвитку радiоаматорства в Українi, визначає перспективи дiяльностi ЛРУ;
 • затверджує Статут i вносить змiни та доповнення до нього;
 • обирає президента, першого вiце-президента та вiце-президентiв, голiв комiтетiв та комiсiй ЛРУ, Раду ЛРУ, ревiзiйну комiсiю строком на два роки;
 • обговорює та затверджує звiти Ради ЛРУ i ревiзiйної комiсiї;
 • регулює взаємовiдносини мiж обласними (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), регiональними (з правами обласного) вiддiленнями ЛРУ;
 • визначає форми взаємовiдносин з iншими органiзацiями;
 • приймає рiшення про лiквiдацiю обласних (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), регiональних (з правами обласного) вiддiлень ЛРУ, про припинення статусу обласного (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), або регiонального (з правами обласного) вiддiлення ЛРУ;
 • реалiзує право власностi на майно та кошти ЛРУ;
 • розглядає iншi питання, що стосуються дiяльностi ЛРУ.
5.10. В перiод мiж конференцiями дiяльнiстю ЛРУ керує Рада ЛРУ, яка формується на засадах рiвного представництва вiд кожного обласного (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), регiонального (з правами обласного) вiддiлення ЛРУ, повноважними представниками яких є голови вiдповiдних Рад (по посадi).
До складу Ради ЛРУ також входять: президент, перший вiце-президент, вiце-президенти, секретар Виконкому, голови комiтетiв та комiсiй, керiвник QSL-бюро ЛРУ, керiвник офiцiйного друкованого органу ЛРУ, начальник ЦСТРК ТСО України, вiдповiдальний за оформлення спецiальних позивних сигналiв (СПС), голова колегiї суддiв з радiоспорту та представники iнших органiзацiй (за рiшенням конференцiї ЛРУ).
5.11. Рада ЛРУ:
 • визначає шляхи реалiзацiї рiшень конференцiї ЛРУ;
 • затверджує взiрцi печатки, штампiв та емблеми ЛРУ;
 • призначає секретаря Виконкому ЛРУ, начальника QSL-бюро ЛРУ, керiвника офiцiйного друкованого органу ЛРУ, головного бухгалтера, координує їх дiяльнiсть, затверджує положення про них;
 • здiйснює господарське управлiння майном та коштами ЛРУ;
 • розглядає робочi та звiтнi матерiали обласних (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), регiональних (з правами обласного), регiональних (без права обласного) вiддiлень ЛРУ;
 • затверджує бюджет та програму основних заходiв ЛРУ;
 • приймає рiшення про утворення обласних (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь), регiональних (без права обласного) вiддiлень ЛРУ, надання статусу обласного (АР Крим, м.м.Київ та Севастополь) або регiонального (без права обласного), затверджує їх статути;
 • розглядає питання про почесних i колективних членiв ЛРУ та iншi питання дiяльностi ЛРУ.
Засiдання Ради ЛРУ проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше одного разу на рiк.
Засiдання Ради ЛРУ є правомочним, якщо в його роботi приймає участь бiльше половини членiв Ради.
Рiшення Ради ЛРУ є чинними, якщо вони прийнятi бiльш нiж половиною голосiв присутнiх членiв Ради.
5.12. В перiод мiж пленарними засiданнями Ради ЛРУ роботою ЛРУ керує Виконавчий комiтет, до складу якого входять: президент ЛРУ, перший вiце-президент, вiце-президенти, секретар (по посадi).
Засiдання Виконкому ЛРУ проводяться по мiрi необхiдностi, але не рiдше двох разiв на рiк.
5.13. Виконком ЛРУ:
 • порядкує майном та коштами ЛРУ вiдповiдно до затверджених Радою ЛРУ кошторисiв;
 • готує проведення конференцiй, засiдань Ради, проекти рiшень, iнформацiйнi матерiали;
 • здiйснює роботу по реалiзацiї планiв та заходiв ЛРУ, рiшень конференцii та Ради ЛРУ, по розв'язанню повсякденних питань дiяльностi радiоаматорiв України;
 • здiйснює загальне керiвництво та контроль за дiяльнiстю створених ЛРУ формувань;
 • розвиває мiжнародну спiвпрацю з радiоаматорських питань;
 • здiйснює координацiю дiяльностi обласних (АР Крим, м.м. Київ, Севастополь), регiональних (з правами обласного), регiональних (без права обласного) вiддiлень, регiональних радiоклубов, секцiй та об'єднань;
 • сприяє ефективнiй правовiй пiдтримцi радiоаматорiв;
 • надає конкретну дiлову допомогу членам ЛРУ;
 • вирiшує iншi питання дiяльностi ЛРУ згiдно iз Статутом ЛРУ в межах своєї компетенцiї.
5.14. Президент ЛРУ:
 • представляє ЛРУ у взаємовiдносинах з державними органами, громадськими, мiжнародними громадськими (неурядовими) органiзацiями та громадянами;
 • має право пiдпису зобов'язань, актiв, фiнансових та iнших документiв ЛРУ як перша особа;
 • органiзує дiяльнiсть Ради та Виконкому ЛРУ;
 • скликає засiдання Ради та Виконкому ЛРУ, головує на них;
 • забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, виконання положень Статуту ЛРУ, гласнiсть в дiяльностi ЛРУ та її органiв;
 • готує та доповiдає конференцiї звiт про роботу Ради ЛРУ;
 • виконує iншi функцiї та обов'язки, пов'язанi iз статусом Президента ЛРУ.
5.15. Перший вiце-президент ЛРУ:
 • виконує обов'язки президента ЛРУ на час його вiдсутностi;
 • координує дiяльнiсть обласних (АР Крим, м.м. Київ, Севастополь), регiональних (з правами обласного), регiональних (без права обласного) вiддiлень ЛРУ;
 • має право пiдпису зобов'язань, актiв, фiнансових та iнших документiв ЛРУ як перша особа;
 • виконує iншi функцiї, обов'язки та доручення за погодженням з президентом ЛРУ.
5.16. Вiце-президент ЛРУ:
 • координує дiяльнiсть вiдповiдних комiтетiв та комiсiй ЛРУ;
 • виконує iншi функцiї, обов'язки та доручення за погодженням з президентом ЛРУ.
5.17. Посади президента ЛРУ, першого вiце-президента, вiце-президентiв можуть бути штатними або замiщатись на громадських засадах.
Обов'язки секретаря Виконкому ЛРУ при необхiдностi можуть виконуватись одним iз вiце-президентiв.
5.18. В разi необхiдностi за рiшенням Виконкому ЛРУ може бути проведене письмове (заочне по поштi) голосування.
По питаннях, що належать виключно до компетенцiї конференцiї ЛРУ, письмове голосування проводиться серед делегатiв останньої конференцiї ЛРУ (чиї повноваження були пiдтвердженi мандатною комiсiєю конференцiї).
По питаннях, що належать до компетенцiї Ради ЛРУ, письмове голосування проводиться серед членiв Ради ЛРУ.
5.19. В разi необхiдностi переобрання голови комiтету або комiсiї ЛРУ або замiщення вакантної виборної посади рiшення з цього приводу може прийняти Рада ЛРУ не менше як 2/3 голосiв присутнiх на засiданнi членiв Ради.
Термiн повноважень новообраного члена Ради - до наступної конференцiї ЛРУ.
5.20. Головний бухгалтер у своїй дiяльностi керується Положенням про нього, а також вимогами чинного законодавства.

РОЗДIЛ 6.
МАЙНО ТА КОШТИ ЛРУ

6.1. Майно та кошти ЛРУ використовуються у вiдповiдностi до чинного законодавства на проведення заходiв, передбачених Статутом ЛРУ, на органiзацiйно-господарськi потреби та утримання штатного апарату, сплату членських внескiв IARU, тощо.
6.2. Кошти ЛРУ формуються за рахунок щорiчних членських внескiв, благодiйних та добровiльних внескiв пiдприємств, органiзацiй, установ, громадських об'єднань, окремих громадян; прибуткiв, отриманих вiд господарської та iншої комерцiйної дiяльностi госпрозрахункових установ, органiзацiй i пiдприємств, заснованих ЛРУ; iнших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
6.3. Розмiр частини щорiчного членського внеску, що поступає в розпорядження Ради ЛРУ, встановлюється конференцiєю.
Розмiр частини щорiчного членського внеску, що залишається в розпорядженнi обласного (АР Крим, м.м. Київ, Севастополь), регiонального (з правами обласного), регiонального (без права обласного) вiддiлення ЛРУ, встановлюється загальними зборами (конференцiєю) вiдповiдного вiддiлення.
Щорiчнi членськi внески використовуються згiдно до кошторисiв, затверджених вiдповiдними Радами.
6.4. Членськi внески повиннi поступити у Виконком ЛРУ не пiзнiше 15 березня звiтного року.
Якщо у вказанi термiни щорiчнi членськi внески в розпорядження Виконкому ЛРУ не поступлять, бюро обмiну радiоаматорськими листiвками-пiдтвердженнями (QSL-бюро ЛРУ) надання послуг даному обласному (АР Крим, м.м. Київ, Севастополь), регiональному (з правами обласного), регiональному (без права обласного) вiддiленню призупиняє.
6.5. Право розпоряджатися майном та коштами ЛРУ належить конференцiї ЛРУ. Рада ЛРУ здiйснює господарське управлiння майном та коштами ЛРУ, несе вiдповiдальнiсть за своєчасне їх надходження та правильне їх використання.
6.6. ЛРУ може мати у власностi будинки, споруди, житловий фонд, обладнання, iнвентар, майно культурно-освiтнього та оздоровчого призначення, кошти, акцiї, iншi цiннi папери та iнше майно, необхiдне для матерiального забезпечення дiяльностi, передбаченої Статутом ЛРУ.
6.7. ЛРУ у встановленому чинним законодавством порядку подає фiнансовим органам декларацiї про свої доходи та витрати.
6.8. ЛРУ, створенi нею установи та органiзацiї зобов'язанi вести оперативний та бухгалтерський облiк, статистичну звiтнiсть, зареєструватись в органах державної податкової iнспекцiї та вносити до бюджету платежi у порядку i розмiрах, передбачених чинним законодавством.

РОЗДIЛ 7.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ

7.1. Контроль за дiяльнiстю ЛРУ здiйснює ревiзiйна комiсiя, яка обирається конференцiєю ЛРУ термiном на два роки в складi не менше трьох членiв (голова, члени комiсiї), якi не входять до складу керiвних органiв ЛРУ. Голова ревiзiйної комiсiї обирається на засiданнi комiсiї.
7.2. Ревiзiйна комiсiя:
 • контролює дотримання Радою та Виконкомом ЛРУ вимог чинного законодавства, Статуту ЛРУ, рiшень конференцiї ЛРУ;
 • контролює (в межах компетенцiї ЛРУ) дотримання Радами обласних (АР Крим, м.м. Київ, Севастополь), регiональних (з правами обласного), регiональних (без права обласного) вiддiлень ЛРУ вимог чинного законодавства, Статуту ЛРУ, рiшень конференцiї ЛРУ;
 • щорiчно проводить перевiрки дiяльностi Виконкому i Ради ЛРУ та рiчну iнвентаризацiю майна ЛРУ;
 • складає акти ревiзiй та перевiрок, якi розглядаються конференцiєю ЛРУ.
Один примiрник акту ревiзiї або перевiрки повинен бути поданий на iм'я президента ЛРУ в мiсячний термiн.
Акти перевiрок виносяться на затвердження конференцiї ЛРУ.
7.3. Члени ревiзiйної комiсiї можуть брати участь в роботi конференцiї ЛРУ з правом вирiшального голосу, а в засiданнях Ради та Виконкому ЛРУ - з правом дорадчого голосу.

РОЗДIЛ 8.
ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ЛРУ

8.1. Припинення дiяльностi ЛРУ може бути здiйснено шляхом її реорганiзацiї або лiквiдацiї.
8.2. Реорганiзацiя ЛРУ здiйснюється вiдповiдно до її Статуту.
8.3. Лiквiдацiя ЛРУ здiйснюється за рiшенням конференцiї ЛРУ або за рiшенням суду.
8.4. В разi лiквiдацiї ЛРУ конференцiя або орган, що прийняв рiшення про лiквiдацiю, створює лiквiдацiйну комiсiю, яка дiє згiдно чинного законодавства та цього Статуту.
8.5. Майно та кошти ЛРУ, в разi її лiквiдацiї, не можуть перерозподiлятись мiж членами ЛРУ, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.